อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 เมษายน 2562

ผลคะแนนเลือกตั้ง2562 อย่างไม่เป็นทางการ(ภาคอีสาน)

ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคอีสาน) อัพเดทล่าสุด 28 มี.ค. 2562 16.00 น. นับแล้ว 100% พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.


ผลคะแนนเลือกตั้ง 2562 อย่างไม่เป็นทางการ (ภาคอีสาน)
เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อจังหวัด
อัพเดทล่าสุด 28 มี.ค. 2562 16.00 น. นับแล้ว 100%
 
จังหวัด/เขต ผู้ที่มีคะแนนนำ พรรค คะแนน
กาฬสินธุ์ (นับแล้ว -%)
เขต 1 นาง บุญรื่น ศรีธเรศ พท. 37,532
เขต 2 นาย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พท. 38,058
เขต 3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล พท. 32,588
เขต 4 นาย พีระเพชร ศิริกุล พท. 45,503
เขต 5 นาย ประเสริฐ บุญเรือง พท. 40,262
ขอนแก่น      
เขต 1 นาย ฐิตินันท์ แสงนาค อนค. 38,717
เขต 2 นาย วัฒนา ช่างเหลา พปชร. 46,276
เขต 3 นาย จตุพร เจริญเชื้อ พท. 34,676
เขต 4 นาง มุกดา พงษ์สมบัติ พท. 45,092
เขต 5 นาย ภาควัต ศรีสุรพล พท. 39,112
เขต 6 นาย สิงหภณ ดีนาง พท. 32,751
เขต 7 นาย นวัธ เตาะเจริญสุข พท. 29,710
เขต 8 นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร พท. 53,205
เขต 9 นาย วันนิวัติ สมบูรณ์ พท. 51,843
เขต 10 นาย บัลลังก์ อรรณนพพร พท. 30,111
ชัยภูมิ      
เขต 1 นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พท. 38,481 
เขต 2 นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์ พปชร. 33,614
เขต 3 นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พปชร. 32,352
เขต 4 นาย มานะ โลหะวณิชย์ พท. 41,991
เขต 5 นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พท. 33,313
เขต 6 นาย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พท. 36,009
นครพนม       
เขต 1 นาย ศุภชัย โพธิ์สุ ภท. 48,719
เขต 2 นาง มนพร เจริญศรี พท. 42,990
เขต 3 นาย ไพจิต ศรีวรขาน พท. 33,645
เขต 4 นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์ พท. 44,675
นครราชสีมา      
เขต 1 นาย นายเกษม  ศุภรานนท์ พปชร. 25,982 
เขต 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ชพน. 28,216
เขต 3 นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง พท. 41,412
เขต 4 นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พปชร. 39,774 
เขต 5 นายโกศล ปัทมะ  พท. 33,606 
เขต 6 นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พปชร. 40,454 
เขต 7 นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ พปชร. 35,983 
เขต 8 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ  พปชร. 36,473
เขต 9 นาย อภิชา เลิศพชรกมล ภท. 38,632
เขต 10 นาย พรชัย อำนวยทรัพย์ ภท. 51,728
เขต 11 นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม พปชร. 41,918
เขต 12 นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พท. 33,729
เขต 13 นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ภท. 39,161
เขต 14 นาย สุชาติ ภิญโญ พท. 27,569
บึงกาฬ      
เขต 1 นาย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พท. 36,117
เขต 2 นาย ไตรรงค์ ติธรรม พท. 35,359
บุรีรัมย์       
เขต 1 นาย สนอง เทพอักษรณรงค์ ภท. 41,513
เขต 2 นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ ภท. 34,212
เขต 3 นาย สมบูรณ์ ซารัมย์ ภท. 45,821
เขต 4 นาย โสภณ ซารัมย์ ภท. 47,481
เขต 5 นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภท. 47,609
เขต 6 ไตรเทพ งามกมล ภท. 43,327
เขต 7 นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี ภท. 39,215
เขต 8 นาย รุ่งโรจน์ ทองศรี ภท. 40,597
มหาสารคาม      
เขต 1 นาย กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พท. 45,366
เขต 2 นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์ พท. 39,758
เขต 3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พท. 36,310
เขต 4 นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พท. 43,368
เขต 5 นาย สุทิน คลังแสง พท. 51,230
มุกดาหาร       
เขต 1 นาย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์  พท. 37,937
เขต 2 นาย บุญฐิณ ประทุมลี พท. 34,040
ยโสธร       
เขต 1 นาย ปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ พท. 38,473
เขต 2 บุญแก้ว สมวงศ์ พท. 50,584
เขต 3 นาย ธนกร ไชยกุล พท. 40,612
ร้อยเอ็ด      
เขต 1 นาย อนุรักษ์ จุรีมาศ ชทพ. 44,899
เขต 2 นาย ฉลาด ขามช่วง พท. 47,826
เขต 3 นาย นิรมิต สุจารี พท. 37,385
เขต 4 นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พท. 50,072
เขต 5 นางสาว จิราพร สินธุไพร พท. 58,842
เขต 6 นาย กิตติ สมทรัพย์ พท. 52,734
เขต 7 นาย ศักดา คงเพชร พท. 51,049
เลย      
เขต 1 นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พท.  53,289
เขต 2 นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ พท.  55,514
เขต 3 นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ ภท. 41,763
ศรีสะเกษ      
เขต 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภท. 46,797
เขต 2 นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พท. 49,901
เขต 3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พท. 41,002
เขต 4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พท. 40,065
เขต 5 นาย ธีระ ไตรสรณกุล พท. 35,794
เขต 6 นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์  พท. 30,899
เขต 7 นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภท. 49,123
เขต 8 นาง ผ่องศรี แซ่จึง  พท. 50,319
สกลนคร      
เขต 1 นาย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พท. 38,544
เขต 2 นาย นิยม เวชกามา พท. 34,797
เขต 3 นาย พัฒนา สัพโส พท. 37,644
เขต 4 นาง อนุรักษ์ บุญศล พท. 36,669
เขต 5 นางสาว สกุณา สาระนันท์ พท. 46,049
เขต 6 นาย เกษม อุประ พท. 28,212
สุรินทร์      
เขต 1 นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภท.  31,614
เขต 2 นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พปชร. 35,446
เขต 3 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย พท. 29,254
เขต 4 นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พท. 34,673
เขต 5 นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม   พท.  45,681
เขต 6 นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์ พท. 23,401
เขต 7 นาย ชูศักดิ์ แอกทอง  พท. 29,026
หนองคาย      
เขต 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ พท. 33,492
เขต 2 นางสาว ชนก จันทาทอง พท. 29,559
เขต 3 นาย เอกธนัช อินทร์รอด พท. 44,024
หนองบัวลำภู      
เขต 1 นาย สยาม หัตถสงเคราะห์ พท. 36,792
เขต 2 นาย ไชยา พรหมา พท. 25,732
เขต 3 นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี พท. 41,260
อำนาจเจริญ      
เขต 1 นางสมหญิง บัวบุตร พท. 26,320
เขต 2 นายดะนัย มะหิพันธ์ พท. 26,540
อุดรธานี      
เขต 1 นาย ศราวุธ เพชรพนมพร พท. 30,963
เขต 2 นาย อนันต์ ศรีพันธุ์ พท. 32,587
เขต 3 นาย ขจิตร ชัยนิคม พท. 36,728
เขต 4 นาง อาภรณ์ สาราคำ พท. 47,734
เขต 5 นาง จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ พท. 40,271
เขต 6 นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น พท. 41,307
เขต 7 นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พท. 46,351
เขต 8 นาง เทียบ จุฑาขาวขำ พท. 58,318
อุบลราชธานี      
เขต 1 นาย วรสิทธิ์ จัลป์ตินันท์ พท. 38,660
เขต 2 นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร ปชป. 41,777
เขต 3 นางสาว กิตติ์ธัญญา วาจาดี พท.  44,251
เขต 4 นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พท. 32,074
เขต 5 นาย รัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ พท. 42,903
เขต 6 นาย ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พปชร. 32,630
เขต 7 นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พท. 34,439
เขต 8 นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย ปชป. 24,306
เขต 9 นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช พท. 33,157
เขต  10 นาย สมคิด เชื้อคง พท.  36,657
*ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ


- กลับไปสู่หน้าคะแนนรวม
- อ่านข่าวอื่นๆ ของ "เลือกตั้ง 2562"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    41%
  • ไม่เห็นด้วย
    59%

บอกต่อ : 176